Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logické rozpory multikulturalismu

28. 12. 2012

 

Multikulturalismus je situace, kdy různé kultury existují v rámci jednoho státu, a to tak, že není usilováno o sjednocení těchto kultur do jedné kultury, ale naopak je podporováno jejich paralelní zachování či samostatný vývoj. Všechny kultury jsou považovány za rovnoprávné a stejně hodnotné, hodnoty uznávané lidmi jedné kultury nemají prioritu nad hodnotami lidí jiné kultury.
Kulturou se zde myslí soubor etnických znaků, náboženství, morálních pravidel, sociálních charakteristik, stravovacích a hygienických návyků, různých zvyky a rituálů, typických názorů atd. Z uvedené definice je vidět, že už pojem kultury je značně vágní a ideologie multikulturalismu by zde mohla být napadána, že se opírá o něco tak neurčitého. Nicméně asi každý ví o čem je řeč, když hovoříme třeba o křesťanské, islámské nebo čínské kultuře, a proto se nebudu věnovat kritice multikulturalismu v tomto bodě, zvláště když lze provést kritiku mnohem zásadnější.
 
Tato kritika tvrdí, že idea multikulturalismu je vnitřně rozporná a prázdná.
 
Za prvé, myšlenka multikulturalismu je vnitřně rozporná v tom, když tvrdí, že v dané společnosti neexistuje a nesmí existovat nadřazená kultura. Totiž multikulturalismus se za takovou nadřazenou kulturu sám vydává, když stanovuje určité uspořádání společnosti a přisuzuje si právo mluvit o rovnoprávnosti kultur. A nejen vydává, tam kde získají stoupenci multikulturalismu politickou moc, prosazují svoje názory i mocí zákonodárnou i mocí výkonnou. Kdyby snad nějaký zastánce multikulturalismu tvrdil, že jeho myšlenky či hodnoty jsou rovnocenné jiným konkurenčním, nebylo pak ovšem jasné, proč bychom měli takovým myšlenkám či hodnotám dávat přednost před jinými, nebyly by totiž ani pravdivější ani lepší než jejich konkurence.
 
Za druhé, v rámci multikulturní společnosti může existovat kultura, která popírá koncept multikulturalismu. Nicméně ideologové multikulturalismu přiznávají, že hodnoty a názory produkované touto oponující kulturou jsou v dané společnosti platné, protože nemohou existovat hodnoty a názory prioritní. Což je ovšem opět logický spor, neboť se připouští pravdivost dvou protikladných výroků, tj. že multikulturalismus je i není správný zároveň.  
 
Za třetí, multikulturalismus se opírá o hodnotový relativismus, který tvrdí, že nelze objektivně dokázat nadřazenost jedněch hodnot nad druhými. Hodnoty jednoho člověka nestojí nad hodnotami druhého člověka, hodnoty jedné kultury nestojí nad hodnotami kultury druhé. Neexistuje nějaké vesmírné, mimolidské kritérium, které bychom mohli použít pro poměřování hodnot, které ten či onen uznává. Je třeba ale říci, že jsou zde dlouhodobě názory a to názory náboženské, že takové nezávislé měřítko či spíše arbitr existuje, a že se nazývá bůh. Je tedy vidět, že hodnotový relativismus je v podstatě ateistická doktrína a jako taková neslučitelná alespoň s některými náboženstvími, zejména pak monoteistickými jako je křesťanství, islám a judaismus. Multikulturalismus je tedy ve své nejhlubší podstatě nekompatibilní s hlavními světovými náboženstvími. Logický problém je ale jinde, v hodnotově relativním systému sice nemůžeme říci, že jedny hodnoty jsou cennější než druhé, ale zároveň ani nemůžeme říci, že jsou si rovny! Schází nám totiž jakékoliv měřítko. A přeci multikulturalisté často o rovnosti kultur a hodnot hovoří. Jenže jestli jsme důslednými hodnotovými relativisty, pak musíme připustit, že když chybí ono měřítko či arbitr, tak může být, že hodnoty vlastně žádnými hodnotami nejsou a jejich hodnota se rovná nule. Výsledkem je tedy mravní nihilismus a hodnotové prázdno. A to všechno proto, že se po hodnotách a hodnotových systémech požaduje něco, co splnit nemohou a snad ani nesmí, objektivní platnost. Přitom každý vidí, že lidský svět je plný hodnot (nemyslím pouze mravní hodnoty), ale jejich hodnocení provádí každý sám, individuálně a subjektivně. Používá při tom vlastní hodnotový žebříček, vlastní měřítko a způsob měření, a je jenom logické, že považuje svůj hodnotový systém za prioritní.
 
Někdo by mohl tvrdit, že výše provedená kritika je založena na vlastní, příliš vyostřené definici multikulturalismu a že může být i definice jiná, např. že multikulturalismus se pouze snaží, aby lidé různých kultur k sobě byli tolerantnější, spíše diskutovali než válčili, že je třeba poznávat cizí kultury apod. Diskuse nad takovou definicí by byla dosti rozvleklá a obávám se, že by nakonec skončila u popisu něčeho, co je prostě rozumně spravovanou demokratickou společností, a pojem multikulturalismu by se tak stal nadbytečným.
 
Proč tady vlastně vedu tuto poněkud suchopárnou polemiku? Proč vyvracím ideje, které se dnes již málokdo odvažuje otevřeně hájit? Je to proto, že tyto ideje a jejich deriváty jsou často prosazovány v praxi. Jde o akceptaci různých absolutních pravidel jako „tolerance je lepší než netolerance“ nebo různé formy politické korektnosti až po změkčování práva na azyl. Vliv multikulturalismu může být obsažen i v politickém přesvědčení, že může existovat Evropa jako federální stát i když její součástí bude Turecko. Aktuálně pak vidíme v Evropě probíhat diskusi, zda-li je možné karikovat Mohameda či zda existuje nebo neexistuje islámský terorismus. Především politická korektnost je ovšem nutnou součástí praktického multikulturalismu, pomáhá totiž maskovat jeho rozpory, má za úkol zamezit kulturním střetům, respektive má za úkol zajistit, aby se o těchto střetech mlčelo a mlčelo se tak o neudržitelnosti určitého typu praktického multikulturalismu.
 
Na závěr bych tedy rád řekl: protože je myšlenka multikulturalismu neudržitelná od samého počátku, tj. je logicky sporná, nemůžeme doufat, že nám pomůže vyřešit problémy soužití s jinými kulturami. Ukazuje se naopak, že logicky správnou variantou je hájit vlastní názory a hodnoty, popř. je i měnit, ne však mlčet nebo ustupovatm či výhýbat se konfliktu v domnění, že jde o princip vedoucí ke „šťastným zítřkům“.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Popření logických rozporů multikulturalismu

(Rango, 2. 1. 2013 16:29)

Vážený autore,
rád bych tímto polemizoval s některými, ne-li s většinou myšlenek uvedených ve Vašem příspěvku.
Za prvé, tvrzení o vnitřní rozpornosti multikulturalismu je velice diskutabilní, ne-li nepravdivé. Nikde není řečeno, že multikulturalismus se sám vydává za jakousi nadřazenou kulturu samu o sobě. Jasně, narážíme zde na ten již zmíněný problém s přesnou definicí, co že to vlastně „kultura“ je. Dovoluji si tedy oponovat v tom smyslu, že multikulturalismus sám osobě kulturou není, je prostě jen idejí (přístupem, myšlenkou, názorem…), že v rámci jednoho státu můžou koexistovat různé kultury. Nic více a nic méně. Tímto tedy vyvracím vnitřní rozpornost multikulturalismu.
Za druhé, prezentovaný logický spor logickým sporem není. Autor příspěvku uvádí, že pokud v rámci multikulturalismu připustíme existenci kultury popírající koncept multikulturalismu, tak že se tím dostaneme do logického sporu, „neboť se připouští pravdivost dvou protikladných výroků, tj. že multikulturalismus je i není správný zároveň“. Nejedná se ovšem o logický spor, nýbrž prostě jen o skutečnost, že určitá skupina lidí má na určitou otázku jiný názor než jiná skupina lidí. Pokud jedna kultura považuje např. mužskou obřízku za správnou, a druhá kultura toto odsuzuje, pak budiž. Obě kultury mohou žít bez konfliktu vedle sebe, prostě někteří muži budou mít obřízku a někteří ji mít nebudou. V intencích argumentace autora příspěvku vlastně tedy „připouštíme pravdivost dvou protikladných výroků“, tj. že obřízka je i není správná zároveň. Všichni ale cítíme, že existence různých názorů na stejnou věc není sama o sobě sporná.
Za třetí, opět musím napadnout tvrzení autora o logickém problému multikulturalismu v důsledku hodnotového relativismu. Autor v podstatě uvádí, že z důvodu absence měřitelnosti hodnot nemůžeme tvrdit, že hodnoty jsou si rovny, nebo že jedna hodnota je cennější než druhá. Ve skutečnosti ale nejde o jakési měření hodnot, ale opět jde jen o to, zda akceptujeme nebo neakceptujeme existenci jiné hodnoty resp. jiného názoru, než máme my sami. Autor pro své tvrzení zřejmě používá přísně matematickou logiku – je pravda, že pokud v matematice nemůžeme žádným způsobem zjistit, které ze dvou čísel je větší, rozhodně z toho ještě nevyplývá, že jsou obě čísla stejně velké. Vtip je v tom, že v matematice nás nic „nenutí“ problém vyřešit, a můžeme klidně prohlásit, že z dostupných údajů nevíme jaké ze zmíněných dvou čísel je větší. V otázce hodnot či názorů ve společnosti jsme ale nuceni toto nějak vyřešit resp. alespoň zaujmout stanovisko, bez existence objektivního měření. A pokud různé hodnoty ve společnosti existují (to je evidentní, nejsou tedy nulové), a pokud je nelze objektivně změřit (v tom s autorem souhlasím), a pokud je zároveň nutné je nějak mezi sebou porovnat (což se snažíme právě touto diskuzí), pak jediným řešením je prohlásit je za sobě rovné. Jakékoliv jiné tvrzení by totiž neodpovídalo uvedeným předpokladům.
Závěrem. S autorem souhlasím s jeho tvrzením na konci příspěvku, totiž že „logicky správnou variantou je hájit vlastní názory a hodnoty“. To je naprosto v pořádku, na to má svaté právo každý, pokud vlastní názory a hodnoty hájí řekněme v rámci demokratické a nenásilné diskuze (což činím i teď já ve svém příspěvku). Také se vymezuji proti názorům autora, s nimiž polemizuji a uvádím své vlastní argumenty. Na rozdíl od autora se ale domnívám, že jeho i můj názor jsou „oba ty správné“, tedy opravdu upřímně uznávám, že oba názory mají stejnou hodnotu, neboť nemůžeme objektivně a exaktně změřit, který „je ten správnější“.

Re: Popření logických rozporů multikulturalismu

(Freddy, 4. 1. 2013 16:58)

Díky za podrobný komentář. Nejprve tedy, je či není multikulturalismus kulturou? Multikulturalismus je nesporně idejí či názorem, je ale tento názor součástí nějaké kultury? Může nějaký názor stát mimo kulturu, kulturu v širokém slova smyslu (jako je třeba civilizace?). Pro potřeby logického posouzení, jsem tedy vycházel z toho, že každá kultura je (mimo jiné) množinou určitých idejí či prostě vět (to je tedy moje definice pro účely logického zkoumání). A jedna z těchto množin má název multikulturalismus. A tato množina obsahuje rovněž dvě tvrzení: 1: Všechny věty této množiny jsou pravdivé. 2: Všechny věty v ostatních množinách (tzv. kulturních množinách) jsou pravdivé.
Aby tato tvrzení byla bezesporná, museli by ostatní množiny obsahovat věty, které by nebyly vzájemně svojí negací. Což ve skutečnosti není. Např. vezměme věty: je správné soudit naše činy podle práva šária vs. není správné soudit naše činy podle práva šária. Jestliže jednotlivé kulturní množiny nemají být pouze vzájemnými podmnožinami pak musí obsahovat negace vět z jiných množin. Čili tím, že multikulturní množina obsahuje větu 2, obsahuje větu, která je zjevně nepravdivá. Tím je nepravdivá i věta 1. Dokonce, ať už je věta 2 součástí multikulturní množiny či ne, je zjevně nepravdivá.
Souhlasím, že dvě kultury (a pochopitelně i jedinci) mohou žít vedle sebe s určitou tolerancí. To dokazuje i naše běžná skutečnost. Problém je, kde jsou hranice tolerance. Jestliže jedna kultura bude mít za správné uříznout hlavu každému jedinci s multikulturní ideologií, pak tu žádný „multi-kulti“ jedinec brzy nebude! Všichni zemřou s pochvalným mručením, že nelze odporovat kultuře uřezávačů hlav.Říkáte: „Všichni ale cítíme, že existence různých názorů na stejnou věc není sama o sobě sporná“. To právě necítím.
Dost dobře nerozumím tvrzení, že když nejsem schopen změřit „hodnotu“ hodnot, tak že je musím prohlásit za sobě rovné. Spíš bych musel říci, že o jejich vztahu (co je lepší či horší) nemohu říci nic. Řešením je pouze (a to je můj přístup) určit v případě, že si dvě hodnoty odporují, že jednu z hodnot přijímám a druhou nikoliv. Zároveň mohu osobě opačného názoru sdělit, že s ním nesouhlasím či dokonce mu zabránit v aplikaci některé kulturní zvyklosti. Kdy to mám udělat je ovšem otázka. Jasné pravidlo neznám. Rozhodně však odmítám multikulturní toleranci všeho.

Re: Re: Popření logických rozporů multikulturalismu

(Rango, 6. 1. 2013 22:44)

Vážený autore,

dle mého názoru nelze používat matematickou logiku ke vzájemnému porovnávání názorů či zvyklostí lidí, jejichž „správnost“ není objektivně měřitelná. Dva výroky „vepřové je chutnější než hovězí“ a „vepřové není chutnější než hovězí“ jsou protichůdné, a čistě matematicky je pravdivý jen a právě jeden z nich. Přesto vždy budou vždy existovat oba názory vedle sebe, a není na tom nic logicky sporného. To, že lidé mají protichůdné názory nebo odlišné zvyklosti, to je normální stav ve společnosti.

Vaše logika je sice správná, ale chybně aplikovaná. Názory a zvyklosti lidí označujete za matematické výroky, a z existence opačných názorů či odlišných zvyklostí pak následně vyvozujete logické rozpory. To je zcela absurdní, a vede to k absurdním závěrům. Ze dvou výroků „jsem muž“ a „nejsem muž“ může být matematicky pravdivý jen jeden, přitom polovina lidí označí za pravdivý první z nich, a polovina lidí druhý z nich. Existence různých názorů či zvyklostí u příslušníků různých kultur nelze tedy označovat za matematické výroky které jsou v rozporu.

Re: Re: Re: Popření logických rozporů multikulturalismu

(Freddy, 9. 1. 2013 13:05)

Jestliže dva lidé budou tvrdit protichůdné věci, jde o obvyklou věc, v případě názoru na chutnost hovězího pak i nerozsouditelnou. Co ale když jeden člověk bude současně tvrdit: „vepřové je chutnější než hovězí“ a „vepřové není chutnější než hovězí“? Může být toto tvrzení (spojené spojkou „a“ ) pravdivé? Určitě ne. Vzpomeňme na základy výrokové logiky. A to je právě případ multikulturalisty, když tvrdí, že všechny kultury jsou si rovny (=stejně je preferuje), ale přitom preferuje pouze multikulturalismus.